• رضا فولادوند

  کاربر
  فروردین ۲, ۱۳۹۷ در ۴:۰۹ ب.ظ

  ۳
  اکنون بهتر است به سراغ آشنایی با این خطوط برویم:
  خط حمایت مقاومت افقی: خطی که از حد اقل دو پیووت به صورت افقی عبور کند ( تشکیل پیووت سوم
  روی این خط به آن اعتبار میدهد)
  اگر خط بالای قیمت فعلی باشد مقاومت واگر پایین قیمت فعلی باشد حمایت نام دارد

 • رضا فولادوند

  کاربر
  فروردین ۲, ۱۳۹۷ در ۴:۲۵ ب.ظ

  ۴
  نکته: خط حمایت مقاومتی که تا بحال شکسته نشده از خطی که شکسته شده باشد معتبر تر است
  نکته: سقف و کف تاریخی حتی اگر یک پیووت هم باشد میتوان از آن خط حمایت مقاومت ترسیم کرد و
  معتبر است.
  اکنون به سراغ خط هایی میرویم که شیبدار هستند(داینامیک و مقدار قیمت آنها با گذر زمان
  تغییر می یابد

  خط روند صعودی : در روند صعودی(کف بالاتر و سقف بالاتر) از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت کف
  ایجاد میشو د
  هروقت خط روند صعودی شکسته شود(کندل بیرون آن بسته شود) میتوان انتظار تغییر روند را داشت

  ۵
  خط روند نزولی : در روند نزولی از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت سقف تشکیل میشود.
  هروقت خط روند نزولی شکسته شود میتوان انتظار تغییر روند را داشت

 • رضا فولادوند

  کاربر
  فروردین ۲, ۱۳۹۷ در ۵:۰۰ ب.ظ

  ۶۶
  خط روند چند محوره: خطی که از سقف و کف ها عبور میکند.
  میبینیم که
  قیمت بسیار جالب به این خط مهم واکنش نشان داده است و حول آن نوسان داشته و پیووت
  هایی روی آن ایجاد کرده است.
  خط کانال صعودی
  : در روند صعودی خطی که به موازات خط روند صعودی از سقف ها ترسیم میشود

  د ۷
  خط کانال نزولی : در روند نزولی خطی که به موازات خط روند نزولی از کف ها رسم میشو د

پاسخ دادن به: رضا فولادوند
خطوطی که پیوت ها را به یکدیگر متصل میکنند ( قله د…
کنسل
اطلاعات شما: