• رضا فولادوند

  کاربر
  فروردین ۲, ۱۳۹۷ در ۵:۰۰ ب.ظ

  ۶۶
  خط روند چند محوره: خطی که از سقف و کف ها عبور میکند.
  میبینیم که
  قیمت بسیار جالب به این خط مهم واکنش نشان داده است و حول آن نوسان داشته و پیووت
  هایی روی آن ایجاد کرده است.
  خط کانال صعودی
  : در روند صعودی خطی که به موازات خط روند صعودی از سقف ها ترسیم میشود

  د ۷
  خط کانال نزولی : در روند نزولی خطی که به موازات خط روند نزولی از کف ها رسم میشو د