• رضا فولادوند

  کاربر
  فروردین ۲, ۱۳۹۷ در ۴:۲۵ ب.ظ

  ۴
  نکته: خط حمایت مقاومتی که تا بحال شکسته نشده از خطی که شکسته شده باشد معتبر تر است
  نکته: سقف و کف تاریخی حتی اگر یک پیووت هم باشد میتوان از آن خط حمایت مقاومت ترسیم کرد و
  معتبر است.
  اکنون به سراغ خط هایی میرویم که شیبدار هستند(داینامیک و مقدار قیمت آنها با گذر زمان
  تغییر می یابد

  خط روند صعودی : در روند صعودی(کف بالاتر و سقف بالاتر) از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت کف
  ایجاد میشو د
  هروقت خط روند صعودی شکسته شود(کندل بیرون آن بسته شود) میتوان انتظار تغییر روند را داشت

  ۵
  خط روند نزولی : در روند نزولی از به هم وصل کردن حداقل دو پیووت سقف تشکیل میشود.
  هروقت خط روند نزولی شکسته شود میتوان انتظار تغییر روند را داشت