• احمدرضا فراهانی

  کاربر
  اسفند ۲, ۱۳۹۶ در ۳:۵۷ ق.ظ

  الگوی سه واحدی ترقی یافته در میانه روند صعودی تشکیل می شود. شمع اول با بدنه نسبتا بزرگ صعودی می باشد.

  سه یا دو شمع بعدی هیچ کدام منفرد ودر مجموع قیمت پایینی شمع اول را رو به پایین رد نمی کنند .

  در این حالت با بسته شدن شمع صعودی بالاتر از تمامی چهار شمع قبلی می تواند انتظار روند صعودی را داشت.

  الگوی سه واحد رد شده در میانه روند نزولی تشکیل می شود . شمع اول با بدنه ای نسبتا بزرگ نزولی می باشد. سه شمع بعدی هیچ کدام منفرد ودر مجموع قیمت بالای

  شمع اول را رو به بالا رد نمی کنند. در این حالت با بسته شدن شمع نزولی پایین تر از تمامی چهار شمع قبلی می توان انتظار ادامه روند نزولی را داشت.