• fx buy

    کاربر
    بهمن 30, 1396 در 5:17 ب.ظ

    الگوی Tweezer Top از دو یا چند کندل استیک تشکیل می شود با قیمت های High منطبق با هم یعنی وقتی قیمت های High با

    هم در یک سطح باشد.

    نکته : الگوی Tweezer Top می توانند از بدنه های اصلی .سایه ها و یا حتی دوجی ها ساخته شوند.