• fx buy

    کاربر
    بهمن 30, 1396 در 6:00 ق.ظ

    الگوی سه کلاغ سیاه Three Crows : آنها باید درپایین روز یا نزدیک به پایین روزشان بسته شوند (بدون سایه پایینی یا خیلی کوتاه)

    قیمت Open هر کدام از آنها باید داخل بدنه اصلی روز قبل باشد .

    اولین کندل سیاه باید زیر کندل سبز (صعودی) قبل شکل گرفته باشد.