پاسخ به: پین بار چیست؟

#54789
Avatarhosein
مشارکت کننده

NR7 چه شکلی است؟
برای تشکیل این الگو به ۷ کندل نیاز است. در صورتی که آخرین کندل دارای کوچکترین رنج نسبت به

شش کندل قبلی باشد، می توانیم بگوییم که الگوی NR7 شکل گرفته است. (رنج کندل در واقع اختلاف

بین بالا و پایین یک کندل است).

X