پاسخ به: پین بار چیست؟

#54787
Avatarhosein
مشارکت کننده

Reversal Bar چه شکلی است؟
نوع صعودی این الگو (مانند تصویر بالا) ابتدا به زیر low کندل قبلی می رود و سپس بالاتر از Low کندل قبلی

بسته خواهد شد. (Bullish Reversal Bar)

نوع نزولی این الگو دقیقا برعکس حالت صعودی آن است. در واقع کندل ابتدا بالاتر از High کندل قبلی رفته

و سپس پایین تر High کندل قبلی بسته می شود. (Bearish Reversal Bar)

X