پاسخ به: پین بار چیست؟

#54774
Avatarhosein
مشارکت کننده

Two-bar Reversalبه چه معناست؟
این الگو مانند سایر الگوهای بازگشتی است. وقتی فشار خرید روی سطح حمایتی زیاد باشد

مسلما وقوع الگوهای بازگشتی و الگوهایی مثل Bullish Two-Bar Reversalمحتمل خواهد بود.

در حالت عکس و وجود فشار فروش روی سطوح مقاومتی نیز احتمال پدید آمدن الگوهایی مثل

Bearish Two-Bar Reversalدور از ذهن نخواهد بود.

چگونه براساس این الگو ترید کنیم؟

بالای High الگویBullish Two-Bar Reversal، اقدام به خرید می کنیم.

پایین Low الگویBearish Two-Bar Reversal، اقدام به فروش می کنیم.

X