پاسخ به: آموزش کندل استیک

#54214
Avatarfx
کاربر

الگوی سه واحدی ترقی یافته در میانه روند صعودی تشکیل می شود. شمع اول با بدنه نسبتا بزرگ صعودی می باشد.

سه یا دو شمع بعدی هیچ کدام منفرد ودر مجموع قیمت پایینی شمع اول را رو به پایین رد نمی کنند .

در این حالت با بسته شدن شمع صعودی بالاتر از تمامی چهار شمع قبلی می تواند انتظار روند صعودی را داشت.

الگوی سه واحد رد شده در میانه روند نزولی تشکیل می شود . شمع اول با بدنه ای نسبتا بزرگ نزولی می باشد. سه شمع بعدی هیچ کدام منفرد ودر مجموع قیمت بالای

شمع اول را رو به بالا رد نمی کنند. در این حالت با بسته شدن شمع نزولی پایین تر از تمامی چهار شمع قبلی می توان انتظار ادامه روند نزولی را داشت.

X